BAN GIẢNG HUẤN

DIỄN GIẢ NƯỚC NGOÀI

GS. Carlo Bettocchi

GS. Du Geon Moon

GS. Eduardo Ruiz-Castañé

GS. Giorgio Franco

GS. Jens Rassweiler

GS. Nikolaos Sofikitis

GS. Atsushi Takenaka

GS. Bou Sopheap

TS. Juvido Agatep

TS. Lukman Hakim

ThS. Jean-Marc Broqué

DIỄN GIẢ TRONG NƯỚC

PGS.TS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

PGS.TS. Nguyễn Hoài Bắc

PGS.TS. Nguyễn Quang

TS. Mai Bá Tiến Dũng

TS. Trương Hoàng Minh

TS. Nguyễn Nhật Minh

ThS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

ThS. Lê Vũ Tân