Du Geon Moon

Du Geon Moon

KR

16:35 - 16:50

Kết quả trung hạn hậu phẫu cải tiến rạch dạng lưới mảng xơ và phủ bằng sợi collagen trong điều trị bệnh Peyronie