Jens Rassweiler

Jens Rassweiler

AT

08:15 - 08:20

Giới thiệu về Khóa đào tạo nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu năm 2024

08:20 - 08:35

Lịch sử của ESWT

08:50 - 09:05

Vai trò của ESWT trong bệnh Peyronie

09:20 - 09:35

ESWT trong đau vùng chậu mạn

09:50 - 10:05

Tương lai của ứng dụng sóng ngắn