Suks Minhas

Suks Minhas

UK

14:15 - 14:30

Phẫu thuật tinh hoàn-1

14:30 - 14:45

Phẫu thuật tinh hoàn-2

13:40 - 14:00

Những điểm mới trong hướng dẫn EAU trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam?

14:20 - 14:35

Nam giới vô tinh do tắc ống dẫn tinh hai bên: để có thể thành cha?

12:50 - 13:10

Hướng dẫn EAU: khuyến cáo điều trị bổ sung nội tiết cho nam giới vô sinh